Νομοθεσία
» Νομοθεσία
Νόμος 3982/2011 Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

Ν.3982/2011 Αδειοδότηση Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων
ΥΑ 3137/2012 Κατάταξη Όχλησης

Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά
διατάγματα.


ΥΑ 3137/2012 Κατάταξη Όχλησης Δραστηριοτήτων
Νόμος 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

"Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος."

Ν. 4014/2011 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
ΥΑ 1958/2012 Περιβαλλοντική κατάταξη έργων

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα
με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)».

ΥΑ 1958/2012 Περιβαλλοντική κατάταξη έργων